Zimska služba

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, ki omogočajo prevoznost cest, prav tako pa varnost v cestnem prometu v zimskih razmerah. Biti mora dobro organizirana, da se doseže nemoten potek prometnih tokov, da ne prihaja do zastojev v prometu in da se zmanjša število prometnih nesreč. Zimsko vzdrževanje cest je najpomembnejša in najzahtevnejša dejavnost na celotnem področju vzdrževanja cest.

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. v Občini Ravne na Koroškem izvaja zimsko službo na občinskih cestah, ki so kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poteh v Občini Ravne na Koroškem (Ur. List RS št. 22/2012), v skupni dolžini 121 km 171 m in na vseh javnih parkiriščih, avtobusnih postajališčih, pri šolah, vrtcih, pločnikih, stopnicah, pokopališčih in drugih javnih ustanovah.

Zimska služba se začne izvajati od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. To je določeno obdobje za izvajanje zimske službe po potrebi pa se bo izvajala tudi pred tem ali po tem obdobju. V tem času se zimska služba izvaja po prednostnem redu določenim v terminskem planu z usposobljenimi posadkami in mehanizacijo, opremljeno za izvajanje zimske službe. Zimska služba se  bo po potrebi izvajala tudi pred tem in po tem obdobju. Pri izvajanju zimske službe  sodelujejo tudi pogodbeni kooperanti, ki so bili izbrani na podlagi javnega naročila.

Redno vzdrževanje cest v zimskem času obsega:

  • redno vzdrževanje prevoznosti,
  • pripravljalna dela pred nastopom zime,
  • nadzor nad stanjem prevoznosti in razmer na cestah,
  • odstranjevanje snega s cestišča in z drugih javnih površin,
  • posipanje poledice na cestišču in ostalih javnih površinah,
  • pravočasno in redno obveščanje javnosti o stanju na cestah in pogojih za pretok na cestah.

Baza zimske službe je na Ravnah na Koroškem na sedežu podjetja JKP Ravne v obrtni coni, kjer imamo zagotovljeno deponijo posipnega materiala in parkirni prostori za mehanizacijo.

Vsa obvestila glede zimske službe sprejema dežurni v bazi na telefon:  031 449 111.

Zimsko službo je mogoče opravljati le z brezhibno mehanizacijo, ki jo imamo in je prikazana spodaj.

Kontakt

Zimska služba:

031 449 111