Predstavitev

V skladu z odlokom o ustanovitvi javnega podjetja je bilo 12. 10. 2016 ustanovljeno Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. Edina ustanoviteljica in lastnica javnega podjetja je Občina Ravne na Koroškem. Podjetje je bilo registrirano in vpisano v sodni register 21. 12. 2016. Podjetje je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo. 

Dejavnosti podjetja segajo na področje izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, drugih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in v manjšem obsegu tržne dejavnosti. Osnovne dejavnosti podjetja so: 

  • oskrba s pitno vodo, 
  • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
  • urejanje in čiščenje javnih površin: 
  • urejanje in čiščenje javnih površin 
  • letno in zimsko vzdrževanje javnih cest, 
  • urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave, semaforjev ter cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme, 
  • urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje, 
  • vodenje katastra.