Poslovne usmeritve

Vizija podjetja je postati sodobno komunalno podjetje, ki zadovoljuje potrebe odjemalcev, lastnikov in drugih deležnikov po zagotavljanju kakovostnih storitev gospodarskih javnih služb (GJS), ob upoštevanju ekoloških standardov po sprejemljivi ceni za uporabnika. 

Poslanstvo podjetja je kvalitetno opravljanje GJS, ki se kaže v: 

  • stalni rasti zadovoljstva odjemalcev na osnovi izpolnitve ali preseganja odjemalčevih potreb, zahtev in pričakovanj; 
  • ustreznem komuniciranju s trgom ter utrjevanju zaupanja (informiranje strank, opozarjanje, svetovanje); 
  • varovanju naravnih virov in aktivno sodelovanje pri dvigu ekološke osveščenosti občanov; 
  • stalnem vlaganju v posodabljanje opreme, izobraževanje zaposlenih ter dvig motivacije in kompetentnosti kadrov; 
  • rasti zadovoljstva zaposlenih in lastnikov; 
  • prizadevanjih za sodobno, fleksibilno in v digitalno poslovanje usmerjeno podjetje, z visoko ravnijo storitev in informacij na spletu, prijazno za uporabnike – občane; 
  • podjetju, ki je usmerjeno v hitro in stroškovno ugodno izpolnjevanje zahtev lastnika.

Vrednote podjetja se kažejo v motiviranih, zadovoljnih zaposlenih, ki dosegajo visoko zastavljene cilje in s tem vidijo tudi priložnosti v razvoju podjetja, kot tudi v možnosti zadovoljevanja osebnih in skupnih ciljev. V podjetju si prizadevamo ustvariti prijazno okolje, ki je usmerjeno v poštenost, spoštovanje in strokovnost.