Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. izvaja v občini Ravne na Koroškem obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Glavne naloge v okviru gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode so:

 • vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
  odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
 • redno praznjenje greznic in odvoz ter obdelava njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
 • redno nadziranje odvajanja in čiščenja odpadne vode,
 • upravljanje in vzdrževanje centralne čistilne naprave Ravne (12.000 PE),
 • izdajanje soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje,
  svetovanje uporabnikom
 • odvajanja in čiščenja odpadne vode v skladu s pravili stroke, tehničnimi pravilniki in drugimi predpisi.

Po naročilu za stranke opravljamo tudi:

 • odmaševanje priključkov na javno kanalizacijo,
 • črpanje, odvoz in čiščenje odpadne vode na CČN Ravne,
 • ter druge storitve s cisterno.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dežurna cisterna:

041 238 941

Dežurni čistilna naprava:

051 637 907