1. Kontaktni podatki Upravljavca 

JKP Ravne na Koroškem, d.o.o.

Telefon:  02 82 15 483

Elektronski naslov: info@jkpravne.si

2. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO), kontaktni podatki za potrebe uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov:

dusan.jamnik@jkpravne.si

3. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo 

Upravljavec izvaja videonadzor zaradi: 

  • zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja,
  • zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz poslovnih prostorov in
  • z namenom, da se prepreči kakršnakoli škoda ali ugotovijo okoliščine nastanka te škode.

Teh namenov ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.

4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Določba 1. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 76. in 77. členom ZVOP-2.

5. Zakoniti interesi, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljavec:

Upravljavec z obdelavo zasleduje legitimen (zakonit) interes upravljavca, tj. zagotovitev optimalne stopnje varovanja ljudi in premoženja. Nadalje upravljavec želi z videonadzorom zagotoviti, da se prepreči kakršnakoli škoda na kritični javni infrastrukturi ali ugotovijo okoliščine nastanka te škode.

Obdelava osebnih podatkov je za uresničitev tega zakonitega interesa Upravljavca potrebna in bo pomembno pripomogla k doseganju namena za katerega se videonadzor izvaja. Nad zakonitim interesom upravljavca interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznikov, na katere se podatki nanašajo, ne prevladajo.

6. Obdobje hrambe:

Za doseganje namena izvajanja videonadzora je določen minimalen čas hranjenja posnetkov, najmanj tri (3) dni za vse kamere, ki so vključene v sistem za snemanje in najdlje eno (1) leto po nastanku, nato se zbrišejo.

7. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

pooblaščene osebe v podjetju JKP Ravne na Koroškem, d.o.o. , skladno s sklepi o uvedbi videonadzora;
če posnetki določenega dogodka ali stanja kažejo na sum kaznivega dejanja, se o tem obvestiti policijo. 

8. Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave:

Upravljavec osebnih podatkov bo posnetke obdeloval izključno za primarni namen – za namen zaradi katerega je bil videonadzor vzpostavljen, razen ko se posnetki uporabljajo kot dokazno gradivo v vseh tistih primerih, ko pride do deviantnega dogodka (npr. poškodovanja osebe ali stvari) in se posnetki uporabljajo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v zvezi s takšnim dogodkom.

9. Neobičajne nadaljnje obdelave: 

Prenosi podatkov v tretjo državo:

Upravljavec osebnih podatkov, vezanih na izvajanje videonadzora, ne prenaša v tretjo državo.

Spremljanje dogajanja v živo:

Video nadzorni sistem se lahko izvaja na način snemanja in arhiviranja posnetkov in na način neposrednega spremljanja dogajanja v živo.

10.  Pravice posameznika: 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima zagotovljene vse pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, kot so določene v Splošni uredbi o varstvu podatkov in ZVOP-2: 

pravico do informacij in dostopa do osebnih podatkov,
v kolikor je to primerno, pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora ter pravico, da zanj ne velja odločitev, ki bi temeljila zgolj na avtomatizirani obdelavi. 

V primeru, da posameznik meni, da upravljavec krši njegove pravice v zvezi z osebnimi podatki, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, gp.ip@ip-rs.si).

11. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev/profiliranje:

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Več informacij glede obdelave osebnih podatkov je na voljo na spletni strani www.jkpravne.si