Male komunalne čistilne naprave

1. Kaj je mala komunalna čistilna naprava – MKČN

Mala komunalna čistilna naprava (MKČN) je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 PE (populacijskih ekvivalentov = število oseb). Male komunalne čistilne naprave (MKČN) se uporabljajo za čiščenje komunalne odpadne vode tam, kjer priključitev na javno kanalizacijsko omrežje (še) ni mogoča.

V mali čistilni napravi se odpadna voda očisti do te mere, da jo je možno odvajati v okolje (ponikanje v tla ali odvajanje v vodotoke).

V mali komunalni čistilni napravi se komunalna odpadna voda obdeluje z biološko razgradnjo na naslednji način:

 • s prezračevanjem v naravnih ali prezračevanih lagunah (standard SIST EN 12255-5),
 • v bioloških reaktorjih s postopkom z aktivnim blatom (standard SIST EN 12255-6),
 • v bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso (standard SIS EN 12255-7),
 • z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin (rastlinska čistilna naprava).

Objekti, ki potrebujejo MKČN?

Za objekte, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije in kjer ni predvidena javna kanalizacija oz. ki niso v aglomeraciji, se za potrebe čiščenja odpadne vode potrebuje MKČN. V izjemnih primerih, ko čiščenje v MKČN ni dovoljeno oz. zadostno, pa je potrebno vgraditi nepretočno greznico. In sicer v primerih, ko:

 • je prepovedano odvajanja odpadne vode (vodovarstvena področja),
 • gre za posebne geografske razmere, ki bi negativno vplivale na delovanje MKČN,
 • gre za določene stavbe (stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališka stavba, kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, transformatorska postaja, ipd.) 

Roki za vgradnjo MKČN/nepretočne greznice so sledeči:

 • za obstoječe objekte (za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002), ki nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kot je bilo predpisano v času gradnje objekta, je najkasneje do 31. 12. 2021,
 • za tiste objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno greznico (oz. v skladu s prepisi v času gradnje objekta), pa je rok ob prvi rekonstrukciji objekta. 

Zakonodaja

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vključno z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, je bilo v zadnjih letih več sprememb na predmetni zakonodaji. Zakonodaja na tem področju zajema:

Ali se obstoječe greznice še lahko uporabljajo?

Da, vendar le, če ta greznica ustreza določenim pogojem (navedenim v nadaljevanju) in je nadgrajena z enoto za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, v skladu z zgoraj navedenimi standardi (SIST EN 12566-6, SIST EN 12566-5, SIST EN 12566-2).

Pretočna greznica mora ustrezati naslednjim pogojem:

 • pri dimenzioniranju se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode, 150 l/osebo na dan, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 30 l/osebo na dan;
 • njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m3 na osebo, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in njena koristna prostornina znaša najmanj 0,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 6 m3;
 • ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico celotne prostornine pretočne greznice;
 • je izvedena tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje;
 • je izvedena tako, da je zagotovljeno njeno odzračevanje in
 • je zagotovljeno ravnanje z blatom v skladu z zakonodajo.

2. Navodila upravljavcem pri vgradnji MKČN in ureditvi dokumentacije

Lastnik male komunalne čistilne naprave manjše od 50 PE je tudi njen upravljavec. Lastnik objekta zagotovi načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje MKČN in je v njegovi lasti ter v upravljanju.

Seznam MKČN, ki ustrezajo pogojem in izpolnjuje kriterije objavlja GZS na spletni strani, ki se nahaja na povezavi.

V času pred in po vgradnji je potrebno urediti sledečo dokumentacijo:

PRED vgradnjo je potrebno pridobiti:

 1. soglasje izvajalca gospodarske javne službe,
 2. vodno soglasje na Direkciji RS za vode, ki je dosegljivo na tej povezavi.

PO vgradnji je potrebno narediti sledeče:

 1. Naročiti prve meritve (naloga lastnika ali upravljalca MKČN). Prve meritve se izvedejo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po prvem zagonu naprave. Seznam izvajalcev je dosegljiv na tej povezavi.  Pooblaščeni izvajalec vam bo na podlagi meritev izdal analizni izvid. Najbližji pooblaščeni izvajalec na našem območju je Eko ekoinženiring d.o.o., Ravne na Koroškem.
 2. Najpozneje v 15 dneh po prejemu analiznega izvida upravljavec (lastnik) MKČN predloži poročilo o prvih meritvah in ga pošlje na naš naslov. Prav tako lastnik MKČN predloži vso predpisano dokumentacijo (navedeno spodaj). Izdali vam bomo Poročilo o prvih meritvah. Na podlagi ustreznih dokazil bomo v naslednjem obračunskem mesecu upoštevali znižano okoljsko dajatev za 90%.
 3. Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka tri leta) vas v dogovorjenem terminu obišče predstavnik našega podjetja in opravi pregled MKČN. O pregledu izda Poročilo o pregledu MKČN.

Pomembno: V kolikor upravljavec MKČN v roku za izvedbo pregleda predloži izvide analizne (rezultate meritev KPK iztoka MKČN), ki jih je izvedel pooblaščen izvajalec, se izvede pregled MKČN s strani JKP Ravne na Koroškem.

V primeru, da se pregled MKČN izvede, se preveri:

 • delovanje naprave (ali MKČN obratuje, nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v MKČN, zmogljivost MKČN, način odvajanja komunalne odpadne vode iz MKČN) in
 • pregleda se naslednja predpisana dokumentacija:
  • izjava o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko MKČN;
  • navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave;
  • vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000 (in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok) (vodno soglasje izdaja Direkcija RS za vode).
  • poročilo o opravljenih prvih meritvah;
  • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN;
  • podatke o ravnanju z blatom (potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata);
  • kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, če gre za kmetijsko gospodarstvo (VELJA LE ZA KMETE);
  • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem MKČN zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.

V kolikor se med pregledom ugotovi, da naprava ne deluje ustrezno, se preneha upoštevati znižana okoljska dajatev. Enako velja v primeru, če so v analiznem izvidu presežene mejne vrednosti.

Obvezne storitve za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo:

JKP Ravne, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, izvaja naslednje naloge:

 • prevzem in obdelavo blata iz MKČN do 50 PE, ki se mora zagotoviti najmanj enkrat na tri leta (17. člen Uredbe),
 • pregled delovanja MKČN do 50 PE (enkrat na tri leta, pri čemer se prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev). 

Obveznosti upravljavca MKČN do 50PE (v skladu 28. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UR.l. RS, št. 98/2015) so sledeče:

 • omogočiti prevzem in odvoz blata MKČN,
 • omogočiti pregled MKČN (prvi pregled se izvede prvo naslednje leto po izvedbi prvih meritev),
 • hraniti: izjavo o lastnih MKČN, navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje, vodno soglasje, poročilo o opravljenih prvih meritvah, dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN, podatke o ravnanju z blatom ? potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata, podatke o izrednih dogodkih med obratovanjem naprave.

3. Praznjenje greznic in MKČN

Praznjenje greznic in MKČN je obvezna storitev javne gospodarske službe, ki jo v skladu z veljavno zakonodajo lahko izvaja samo izvajalec gospodarske javne službe.

Na območju občine Ravne na Koroškem, kjer ni zgrajena javna kanalizacija, se greznice praznijo sistematično vsaj enkrat na tri leta, storitev pa se obračunava mesečno. Z letom 2018 je tudi za praznjenje MKČN do 50 PE predvidena vključitev v sistem.

Praznjenja se izvajajo po posameznih naseljih po vnaprej predvidenem terminskem planu praznjenja obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. O natančnem terminu izvedbe gospodinjstva prejmejo obvestilo po pošti in sicer najmanj 14 dni pred predvidenim terminom. Za potrebe praznjenja greznice je potrebno zagotoviti nemoten dostop in pripraviti greznico za črpanje. Predvideni termin se lahko predhodno dogovorno uskladi.

Kontaktna oseba za naročanje storitve praznjenja greznic in MKČN je Jelenko Ilič, dosegljiv je na telefonski številki: 051 637 907.

Kontakt

Storitve praznjenja greznic in MKČN:

051 637 907