Katalog informacij javnega značaja

Izdajatelj:

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d. o. o.

Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

Verzija: maj 2017

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.

Sedež organa: Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

Odgovorna oseba: mag. Andreja Jehart, direktorica

Matična številka: 7197187000

Identifikacijska številka za DDV: SI20356846

Transakcijski račun: SI56 3500 1000 1374 402 pri BKS Bank, d.d.

Šifra dejavnosti: 37.000 Ravnanje z odplakami

Telefon: +386 2 82 15 483

E-naslov: info@jkpravne.si

Datum prve objave kataloga: 8.5.2017

Datum zadnje spremembe kataloga: /

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.jkpravne.si, v tiskani obliki pa lahko katalog naročite preko e-naslova: info@jkpravne.si ali pisno na naslov Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o.

Kratek opis delovnega področja javnega podjetja

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. (v nadaljevanju JKP Ravne na Koroškem d.o.o.) je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi javne podjetja Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2016 in št.57/2016), kot gospodarska javna služba.

Ustanovitelj javnega podjetja

Edina ustanoviteljica in s tem 100 % lastnica JKP Ravne na Koroškem, d. o. o., je Občina Ravne na Koroškem.

Dejavnosti javnega podjetja

JKP Ravne na Koroškem d.o.o., s sedežem na Gačnikovi poti 5, 2390 Ravne na koroškem, izvaja dejavnosti gospodarskih javnih služb in druge dejavnosti, predvsem pa:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • urejanje in čiščenje javnih površin,
 • letno in zimsko vzdrževanje javnih cest,
 • urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave, semaforjev ter cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme,
 • urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje.

Javno podjetje izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s sredstvi, ki jih ima v najemu, predvsem pa:

 • izvaja geodetske storitve v okviru katastra gospodarske javne infrastrukture,
 • izdaja projektne pogoje oziroma soglasja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • izdaja soglasja za priključitev na vode gospodarske javne infrastrukture in
 • izdaja smernice in mnenja za načrtovanje in predvidene prostorske ureditve.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Vodstvena struktura Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. je naslednja:

Direktorica:

mag. Andreja Jehart

Splošna služba:

Maja Blatnik Gorenšek

Komunalne storitve:

Miha Horvat

Organizacijska shema – organigram javnega podjetja je na tej povezavi.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Ime in priimek: mag. Andreja Jehart

Naslov: Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

Telefon: +386 282 15 482

E-naslov: info@jkpravne.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja javnega podjetja (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi: Register predpisov RS (Register pravnih predpisov ; Uradni list RS).

Predpisi lokalnih skupnosti: predpisi Občine Ravne na Koroškem (Spletna stran Občine Ravne na Koroškem).

Predpisi EU: Evropski register predpisov (http://eur-lex.europa.eu).

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: http://eur-lex.europa.eu.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

JKP Ravne na Koroškem, d.o.o. izdaja:

 • projektne pogoje h gradnji (vodovod, kanalizacija),
 • soglasja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • soglasje za priključitev objektov na komunalne vode,
 • smernice k prostorskim aktom, lokacijski načrt, zazidalni načrt,
 • mnenja k predlogu lokacijskega načrta ali zazidalnega načrta.

2.g Seznam evidenc, s katerimi javno podjetje upravlja

Register zbirk osebnih podatkov

Seznam odjemnih mest, kataster:

 • javnih vodovodnih napeljav in objektov,
 • javnih kanalizacijskih vodov in čistilnih naprav ter objektov,
 • greznic,
 • občinskih cest,
 • javnih površin,
 • javne razsvetljave,
 • prometnih znakov.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij:

 • javna naročila,
 • kakovost pitne vode,
 • obvestila o načrtovanih prekinitvah oskrbe s pitno vodo,
 • ceniki.

2.j Podatki o poslih (10. a člen ZDIJZ, 11. odstavek)

Podatki o poslih v zvezi z 10. a členom ZDIJZ, 11. odstavek so dostopni  na tej povezavi.

2.k Podatki o prejemkih vodstvenih oseb (10. a člen ZDIJZ, 12.odstavek)

Podatki o prejemkih vodstvenih oseb v zvezi z 10. a členom ZDIJZ, 12. odstavek so dostopni na tej povezavi.

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij z delovnega področja JKP Ravne na Koroškem, d.o.o. je vedno dostopna:

 • na spletni strani javnega podjetja http://www.jkpravne.si,
 • v pisni obliki kot odgovor na pisno vprašanje, poslano na naslov: JKP Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
 • preko elektronske pošte s pisnim vprašanjem na elektronski naslov: info@jkpravne.si,
 • osebno na sedežu javnega podjetja (na zgoraj navedenem naslovu) v času uradnih ur.