Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.

Odgovorna oseba: Miha Horvat, direktor

Datum prve objave kataloga:  08.05.2017

Datum zadnje spremembe kataloga: 01.06.2024

E-katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.jkpravne.si

Katalog v tiskani obliki lahko naročite:

 • preko naslova e-pošte: info@jkpravne.si ali
 • pisno na naslov: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Naziv organa: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.

Naslov organa: Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

Matična številka: 7197187000

Identifikacijska številka za DDV: SI 20356846

Transakcijski račun: SI56 6100 0002 8825 934 pri Delavska hranilnica, d.d.

Šifra dejavnosti: 37.000 Ravnanje z odplakami

Telefon: +386 2 82 15 483

E-naslov: info@jkpravne.si

Kratek opis delovnega področja organa

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Ustanovitelj javnega podjetja

Edina ustanoviteljica in s tem 100 % lastnica Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. je Občina Ravne na Koroškem.

Dejavnosti javnega podjetja

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., s sedežem na Gačnikovi poti 5, 2390 Ravne na Koroškem skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 51/2016, 57/2016, 59/2017 in 73/2023) izvaja dejavnosti gospodarskih javnih služb in druge dejavnosti, predvsem pa:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • urejanje in čiščenje javnih površin,
 • letno in zimsko vzdrževanje javnih cest,
 • urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave, semaforjev ter cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme,
 • urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje.

Javno podjetje izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s sredstvi, ki jih ima v najemu, predvsem pa:

 • izvaja geodetske storitve v okviru katastra gospodarske javne infrastrukture,
 • izdaja projektne pogoje oziroma soglasja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • izdaja soglasja za priključitev na vode gospodarske javne infrastrukture in
 • izdaja smernice in mnenja za načrtovanje in predvidene prostorske ureditve.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Vodstvena struktura Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. je naslednja:

Direktor: Miha Horvat

Komunalne storitve: Miha Horvat

Finančno računovodska služba: Tanja Pušpan

Splošna služba: Maja Blatnik Gorenšek

Organizacijska shema – organigram javnega podjetja je na tepovezavi.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Ime in priimek: Miha Horvat, direktor

Naslov: Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

Telefon: +386 282 15 491

E-naslov: miha.horvat@jkpravne.si

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa s povezavami na vsebino posameznega predpisa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi: Register predpisov RS (http://www.pisrs.si; http://www.uradni-list.si).

Predpisi lokalnih skupnosti:

Predpisi EU: Evropski register predpisov (http://eur-lex.europa.eu).

2.č Seznam predlogov predpisov z ustreznimi povezavami na vsebino

Predlogi predpisov

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov ter pomembnejših poročil, stališč, mnenj in analiz z delovnega področja organa, po vsebinskih sklopih

2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. izdaja:

 • projektne pogoje h gradnji (vodovod, kanalizacija),
 • soglasja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • soglasje za priključitev objektov na komunalne vode,
 • smernice k prostorskim aktom – lokacijski načrt, zazidalni načrt,
 • mnenja k predlogu lokacijskega načrta ali zazidalnega načrta.

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ

Register zbirk osebnih podatkov

Seznam odjemnih mest, kataster:

 • javnih vodovodnih napeljav in objektov,
 • javnih kanalizacijskih vodov in čistilnih naprav ter objektov,
 • greznic in MKČN,
 • občinskih cest,
 • javnih površin,
 • javne razsvetljave,
 • prometnih znakov.

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij:

2.i Podatki o poslih (10. a člen ZDIJZ, 11. odstavek)

Podatki o poslih v zvezi z 10. a členom ZDIJZ, 11. odstavek so dostopni  na tej povezavi.

2.j Podatki o prejemkih vodstvenih oseb (10. a člen ZDIJZ, 12. odstavek)

Podatki o prejemkih vodstvenih oseb v zvezi z 10. a členom ZDIJZ, 12. odstavek so dostopni na tej povezavi.

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Za dostop do informacij javnega značaja v skladu z veljavno zakonodajo lahko:

 • posredujete vlogo na naslov Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
 • pišete na e-naslov: info@jkpravne.si
 • kličete na telefonsko številko +386 2 82 15 483 ali
 • se zglasite osebno na sedežu javnega podjetja (na zgoraj navedenem naslovu) v času uradnih ur.

Želeno informacijo vam bomo posredovali v zakonitem roku.

4. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja določa 16., 17. in 18. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22).

5. Stroškovnik, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja