Javne površine

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. izvaja v občini Ravne na Koroškem obvezno gospodarsko javno službo urejanje in čiščenje javnih površin. Osnovna naloga podjetja je zagotavljanje redno vzdrževanih objektov cestnega prometa in javnih površin.

Glavne naloge v okviru gospodarske javne službe urejanje in čiščenja javnih površin so:

1. Redno čiščenje in vzdrževanje javnih površin:

  • redno strojno in ročno čiščenje javnih površin,
  • pomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin,
  • pobiranje in odstranjevanje smeti in odpadkov,
  • praznjenje košev za odpadke,
  • redna košnja travnih površin,
  • obrezovanje drevja in urejanje vegetacije,
  • redno odstranjevanje plevela.

2. Letno in zimsko vzdrževanje javnih cest:

  • redno letno čiščenje in vzdrževanje občinskih cest, pešpoti, pločnikov in drugih prometnih površin,
  • redno letno čiščenje in vzdrževanje makadamskih cest, cestnih prepustov in jarkov,
  • redno zimsko vzdrževanje javnih cest, pešpoti, pločnikov in drugih prometnih površin (pluženje, posipanje, odstranjevanje snega, odstranjevanje ledu).

3. Urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave, semaforjev ter cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme.

4. Urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje.

Kontakt

Komunalne storitve:

02 82 15 480