Javna naročila

Pojasnilo

V skladu s predpisi o javnem naročanju, ki nalagajo naročnikom objavljanje informacij o postopkih javnega naročanja tudi na njihovih spletnih portalih, in s tem povezano zlasti načelo transparentnosti javnega naročanja, Javno komunalno podjetje Ravna na Koroškem, d.o.o. na svojem spletnem portalu objavlja informacije o postopkih javnega naročanja, ki so v teku in odgovarja na zastavljena vprašanja na portalu eNaročanje.

Seznam evidenčnih naročil 2020

JKP Ravne na Koroškem  d.o.o. skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3 (Uradni list RS, RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) objavlja seznam evidenčnih naročil, ki so bila oddana v letu 2020 in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV.

V seznamu evidenčnih naročil so podatki o opisu predmeta, vrsti predmeta, vrednosti evidenčnega naročila brez DDV ter naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

SeznamEvidencnihNarocil_2020

Aktivna javna naročila
I. Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05)

19. april 2021

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za “Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05)”. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – infrastrukturno področje. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne:  19. 4. 2021, pod številko JN002419/2021-W01.

II. Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini Ravne na Koroškem 2021 – 2022

31. marec 2021

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za opravljanje storitve Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini Ravne na Koroškem 2021 – 2022. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – gradnje.

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum – pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 31. 3. 2021, pod številko JN001937/2021-W01.

III. Nakup novega delovnega stroja – rovokopača

19. marec 2021

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za nakup novega delovnega stroja – rovokopača. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – dobava blaga.

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 19. 3. 2021, pod številko  JN001653/2021-W01.