Oskrba s pitno vodo

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. izvaja v občini Ravne na Koroškem obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo. Osnovna naloga oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje kvalitetne in zadostne količine pitne vode za oskrbovano območje.

Glavne naloge v okviru gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo so:

 • redno vzdrževanje vseh objektov in naprav javnega vodovoda,
 • nadzor kakovosti pitne vode,
  odpravljanje okvar na omrežju,
 • periodično menjavanje vodomerov,
 • varovanje vodnih virov za oskrbo s pitno vodo,
 • zagotavljanje oskrbe z vodo v izrednih razmerah,
 • izdajanje soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje,
 • priključitve novih uporabnikov v oskrbo s pitno vodo, svetovanje uporabnikom vodooskrbe v skladu s pravili stroke,
  tehničnimi pravilniki in drugimi predpisi,
 • vzdrževanje, rekonstrukcija obstoječe in gradnja nove infrastrukture za oskrbo s pitno vodo.

Letno poročilo o kakovosti vode na območju Občine Ravne na Koroškem v letu 2020

Letno poročilo o kakovosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preskušanj pitne vode na oskrbovalnih območjih. Temeljno vodilo pri oskrbi s pitno vodo je zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode.

Na območju Občine Ravne na Koroškem je upravljavec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o.. Pitna voda se v občini za 8880 uporabnikov zagotavlja iz treh sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS ŠUMC, VS Kotlje-Ravne in VS Strojna.

Več o letnem poročilu za leto 2020 si preberite tukaj: Poročilo o pitni vodi za leto 2020

Pretekla poročila o kakovosti vode na območju Občine Ravne na Koroškem

Poročilo za leto 2017 je dosegljivo tukaj: Poročilo o pitni vodi za leto 2017

Poročilo za leto 2018 je dosegljivo tukaj: Poročilo o pitni vodi za leto 2018

Poročilo za leto 2019 je dosegljivo tukaj: Poročilo o pitni vodi za leto 2019

Kontakt

Vodooskrba:

02 282 15 481

Dežurni vodovod:

031 269 221