Arhiv novic

Leto 2020

Ekološka tržnica informacij

25. september 2020

Na prireditev EKOLOŠKA TRŽNICA INFORMACIJ, ki bo potekala v sredo, 30. 9. 2020, med 10.00 in 16.00 na platoju pred trgovino Tuš v centru Raven na Koroškem. Namen tržnice je ozavestiti lokalno skupnost o pomenu varovanja okolja, zmanjševanju količine odpadkov in varčnem življenjskem slogu. Na stojnici bo svojo dejavnost na področju pitne vode in odpadnih voda predstavilo tudi JKP Ravne na Koroškem d.o.o..

Leto 2019

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) 2019

 

16. november 2019

V Evropski uniji se količina nastalih odpadkov povečuje, kar je v veliki meri posledica današnje množične potrošnje, kjer velja pravilo kupi – uporabi – zavrzi.

Po zadnji raziskavi Eurostata je v letu 2017 v Evropski uniji v povprečju nastalo 487 kg odpadkov na osebo, v Sloveniji zgolj 10 kg manj, številka pa se rahlo povečuje že od leta 2013 dalje. Jasno je, da je potrebno ukrepati.

Evropska unija si z različnimi ukrepi že vrsto let prizadeva spodbujati preprečevanje nastajanja odpadkov. Ena najbolj odmevnih in najuglednejših akcij na tem področju je Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO), v kateri je v preteklih letih sodelovalo več kot 30 držav iz vse Evrope z več kot 25.000 ozaveščevalnimi aktivnostmi.

Pobuda vsako leto pozornost nameni drugi temi. Letos je poudarek na ozaveščanju ter izobraževanju o preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovi ponovni uporabi. Evropski teden zmanjševanja odpadkov bo tokrat potekal od 16. do 24. novembra 2019.

Za ta namen smo za vas pripravili priročnik “PONOVNO UPORABI IN PONOSNO POKAŽI”, ki je dosegljiv tukaj.

Opravljena dela v letu 2019

17. februar 2020

V spodnji objavi vam predstavljamo delo, ki smo ga v našem podjetju opravili v preteklem letu.

Na Ivarčkem jezeru so se pomladi izvedla dela, s katerimi se je izboljšal videz priljubljene sprehajalne točke. V ta namen se je z okolice jezera in parkirišč očistila nesnage, iz jezera pa se je odstranil propadajoči se splav. Z menjavo dotrajanih pokrovov na vodnih jaških se je poskrbelo za dodatno varnost občanov.

Sredi poletja so se v naselju Gramoznica uredile zelenice. Na omenjenem območju so bile odstranjene zapuščene grmovnice in prerasla ter nevarna drevesa. Nameščene so bile nove klopi in posejana trava.

V jeseni so se v sodelovanju s podjetjem Pomgrad d. d. prenovile določene ulice na Hofu v Dobji vasi. Obnovil se je tudi del vodovodnega omrežja in hkrati preplastil dotrajan asfalt.

V sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem se je v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v naselju Čečovje uredilo preko 30 klančin na pešpoteh. Zdaj so skoraj vse pešpoti na Čečovju primerne za invalide.

Na relaciji Šrotnek – Ivarčko so bili očiščeni obcestni jarki, ki omogočajo učinkovito odvodnjavanje meteornih vod ob močnejših nalivih.

V Prežihovi ulici na Ravnah na Koroškem se je obnovil dotrajan vodovod. Pri obnovi so se uporabili najnovejši materiali in postopki, ki so potrebni za učinkovito obnovo vodovodnega omrežja.

Z vgradnjo travnih plošč smo v naselju Dobja vas navidezno razširili cestišče in tako preprečili nastajanja nadležnega blata ob cesti. S to rešitvijo  so se  dolgoročno uredile tudi bankine skozi naselje in zagotovila boljša dostopnost do ekološkega otoka.

Ob Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika so se uredili dodatni parkirni prostori in na novo uredila površina za zabojnike za smeti.

V Kotljah pri vrtcu  so bili obnovljeni in znižani robniki, ki najmlajšim s tem zagotavljajo varnejšo pot do vrtca.  Na vozno površino so se zarisali hkrati novi prehodi za pešce.

Na cesti Brdinje – Koroški Selovec je bil izgrajen nov podporni zid po sistemu kamen/beton, ki je povečal varnost za vse uporabnike omenjene ceste.

V jeseni so se v okolici osnovne šole Koroški jeklarji na Javorniku na novo uredile izrabljene pešpoti.

Na lokaciji predvidene zazidave Čečovje – Jug v občini Ravne na Koroškem so bile opravljene geološke raziskave. Naše podjetje je poskrbelo za izvedbo začasnih dostopnih poti po gozdu, ki so omogočile uspešen dostop strojev za izvedbo raziskav.

Nova pridobitev našega komunalnega podjetja

18. november 2019

V Javnem komunalnem podjetju Ravne na Koroškem d.o.o. smo v teh dneh bogatejši za novo specialno tovorno vozilo. Gre za realizacijo večje investicije v letošnjem letu, ki smo jo planirali v okviru poslovnega načrta. S tem nakupom smo naredili korak naprej na poti k zastavljenim ciljem podjetja: posodobitev opreme in zagotavljanje kvalitetne, stroškovno učinkovite storitve ob upoštevanju okoljskih standardov. Novo tovorno vozilo s prekucnikom in vgrajenim sodobnim, daljinsko vodenim dvigalom služi prevozu in premiku tovora. Skupna dovoljena masa je 18 t. Gre za najsodobnejšo vozilo, ki se ponaša z okolju prijaznim EURO 6 motorjem in z dvigalom, ki zagotavlja najvišje standarde. Prednost vozila predstavlja vgrajeno dvigalo, ki ima daljšo dolžino roke, ki seže do 16 metrov razdalje in služi dvigovanju in premiku tovora. Dodatno pa je možno priključiti še košaro, paletne vilice, grabilec, na tovorno vozilo pa tudi posipalec za zimsko službo. S tem je zagotovljena velika uporabnost vozila. Vozilo bomo uporabljali predvsem pri vzdrževanju javnih površin in cest ter po potrebi tudi v ostalih dejavnostih, za potrebe občine Ravne na Koroškem in širše.

Nekaj slik s slovesne predaja vozila dne 15. 11. 2019:

LETO 2018

Opravljena dela 2018

30. januar 2019

Ob začetku leta se največkrat ozremo nazaj v preteklo, zato smo se odločili, da vam na kratko predstavimo nekaj del, ki smo jih v našem komunalnem podjetju opravili v letu 2018.

Na Koroški cesti, ki poteka proti Stražišču na odseku mimo špedicije, je bila izvedena rekonstrukcija makadamske ceste. Cestišče se je asfaltiralo, uredile so se brežine, hkrati pa se je uredilo tudi odvodnjavanje ceste.

Nadalje se je na cesti Brdinje – Koroški Selovec sanirala cestna zajeda z izvedbo kamnitega podpornega zidu. S tem se je izboljšala prometna varnost in zagotovilo širše vozišče v ovinku.

V Podgori pri kmetiji Kotnik se je obnovil most, ki je bil že precej dotrajan.

Na Čečovju so se med stanovanjskima blokoma Čečovje 21 in 17b izgradila dodatna parkirišča za avtomobile. S travnimi ploščami pa so se preuredila že obstoječa parkirišča. Občani Čečovja so tako pridobili 8 urejenih parkirišč.

Nadalje so se uredila parkirišča ob stanovanjskima blokoma na Čečovju 47 in 48. Obstoječi makadamski parkirišči so se uredile s travnimi ploščami. Dodatno sta se izvedli tudi dve pešpoti, ki so jih občani že uporabljali v preteklosti. Hkrati se je uredila okolica in postavili tudi nov parkovni koš za odpadke.

Na Javorniku se je uredili dotrajan temelj v okolici forme vive na Javorniku pri osnovni šoli Koroški Jeklarji. Obstoječi temelj forme vive  se je porušili in odstranil, okolica pa se je na novo uredila z okrasnim  kamenjem ter zelenico.

Opravljena dela 2018

4. september 2018

V JKP Ravne na Koroškem d.o.o. smo v teh dneh bogatejši za novo specialno delovno vozilo za čiščenje kanalizacije. S tem nakupom smo naredili korak naprej na poti k zastavljenim ciljem podjetja- to je h kvalitetnemu opravljanju storitev po ugodnih cenah za vse uporabnike ob upoštevanj ekoloških standardov. Novo specialno delovno vozilo za čiščenje kanalizacije je znamke Mercedes, z nadgradnjo iz nerjaveče pločevine. Gre za najsodobnejšo vozilo, ki se ponaša z okolju prijaznim EURO 6 motorjem. Vozilo je namenjeno za visokotlačno čiščenje kanalizacijskega sistema in črpanje ter odvoz fekalij iz greznic in malih čistilnih naprav. Po besedah direktorice, mag.Andreje Jehart: »Osnovno vodilo pri nakupu novega vozila je potreba po vlaganju v lastno opremo in tehnologijo, ki prinaša višjo dodano vrednost ter ustreza višjim okoljskim in energetskim zahtevam. Nakup vozila je bil zaradi ekonomičnosti, racionalnosti in zahtev trga po kvalitetno opravljenih storitvah, za naše podjetje nujen. Nabava novega delovnega vozila je vsekakor pozitivna in dobrodošla okrepitev obstoječega voznega parka, ki ga imamo namen obnavljati in posodabljati tudi v prihodnje, saj bomo le na tak način lahko sledili zahtevam trga, pa tudi zahtevam ekološke sprejemljivosti in varstva okolja«. Vozilo je bilo uradno predano namenu v torek, 4. 9. 2018. Na slavnostni prireditvi je zbrane poleg direktorice, mag.  Andreja Jehart nagovoril tudi župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, ki sta nato vozilo predala v uporabo.  Voznikom in sodelavcem na tem vozilu sta zaželela veliko srečno prevoženih kilometrov in varno opravljenih delovnih nalog.