Javno zbiranje ponudb

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 78. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in v povezavi z 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja namero št. JZP 1/2024 o odsvojitvi premičnega premoženja z zbiranjem javnih ponudb za TRAKTOR KUBOTA B30 S PRIKLJUČKI (plug, posipalec in metla), letnik 2011 (število delovnih ur – 1552).

Kupnina mora biti vplačana na transakcijski račun prodajalca v roku 8 (osmih) dni od dneva podpisa pogodbe o odsvojitvi. Če kupec ne plača kupnine na transakcijski račun prodajalca v postavljenem roku se pogodba šteje za razdrto po samem zakonu. Pogodba se bo sklenila na način videno-kupljeno.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo nastopati člani komisije prodajalca ter z njimi povezane osebe.

Rok za oddajo ponudb je do 14. marca 2024 do 12:00 in sicer na elektronski naslov: info@jkpravne.si. Odpiranje ponudb bo javno 14. marca 2024 ob 13:00 na sedežu prodajalca Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

Slike vozila so dosegljive  tukaj. Ogled vozila je možen po predhodni najavi na elektronski naslov info@jkpravne.si ali na tel. številko 051 637 907 (g. Jelenko Ilić).

Stroške odjave vozila plača prodajalec, vse ostale morebitne stroške (vključno z DDV – fizične osebe) pri prenosu lastništva plača kupec.

Prijavna dokumentacija je dosegljiva tukaj: Obrazec ponudba