Izvedena dela 2019

Popravljena vodovona cev v izkopanem jarku

17. februar 2020

V spodnji objavi vam predstavljamo delo, ki smo ga v našem podjetju opravili v preteklem letu.

Na Ivarčkem jezeru so se pomladi izvedla dela, s katerimi se je izboljšal videz priljubljene sprehajalne točke. V ta namen se je z okolice jezera in parkirišč očistila nesnaga, iz jezera pa se je odstranil propadajoči se splav. Z menjavo dotrajanih pokrovov na vodnih jaških se je poskrbelo za dodatno varnost občanov.

Sredi poletja so se v naselju Gramoznica uredile zelenice. Na omenjenem območju so bile odstranjene zapuščene grmovnice in prerasla ter nevarna drevesa. Nameščene so bile nove klopi in posejana trava.

V jeseni so se v sodelovanju s podjetjem Pomgrad d. d. prenovile določene ulice na Hofu v Dobji vasi. Obnovil se je tudi del vodovodnega omrežja in hkrati preplastil dotrajan asfalt.

V sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem se je v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v naselju Čečovje uredilo preko 30 klančin na pešpoteh. Zdaj so skoraj vse pešpoti na Čečovju primerne za invalide.

Na relaciji Šrotnek – Ivarčko so bili očiščeni obcestni jarki, ki omogočajo učinkovito odvodnjavanje meteornih vod ob močnejših nalivih.

V Prežihovi ulici na Ravnah na Koroškem se je obnovil dotrajan vodovod. Pri obnovi so se uporabili najnovejši materiali in postopki, ki so potrebni za učinkovito obnovo vodovodnega omrežja.

Z vgradnjo travnih plošč smo v naselju Dobja vas navidezno razširili cestišče in tako preprečili nastajanja nadležnega blata ob cesti. S to rešitvijo  so se  dolgoročno uredile tudi bankine skozi naselje in zagotovila boljša dostopnost do ekološkega otoka.

Ob Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika so se uredili dodatni parkirni prostori in na novo uredila površina za zabojnike za smeti.

V Kotljah pri vrtcu  so bili obnovljeni in znižani robniki, ki najmlajšim s tem zagotavljajo varnejšo pot do vrtca.  Na vozno površino so se zarisali hkrati novi prehodi za pešce.

Na cesti Brdinje – Koroški Selovec je bil izgrajen nov podporni zid po sistemu kamen/beton, ki je povečal varnost za vse uporabnike omenjene ceste.

V jeseni so se v okolici osnovne šole Koroški jeklarji na Javorniku na novo uredile izrabljene pešpoti.

Na lokaciji predvidene zazidave Čečovje – Jug v občini Ravne na Koroškem so bile opravljene geološke raziskave. Naše podjetje je poskrbelo za izvedbo začasnih dostopnih poti po gozdu, ki so omogočile uspešen dostop strojev za izvedbo raziskav.