Oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. izvaja v občini Ravne na Koroškem obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo. Osnovna naloga oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje kvalitetne in zadostne količine pitne vode za oskrbovano območje.

Glavne naloge v okviru gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo so:

  • redno vzdrževanje vseh objektov in naprav javnega vodovoda,
  • nadzor kakovosti pitne vode,
  • odpravljanje okvar na omrežju,
  • periodično menjavanje vodomerov,
  • varovanje vodnih virov za oskrbo s pitno vodo,
  • zagotavljanje oskrbe z vodo v izrednih razmerah,
  • izdajanje soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje,
  • priključitve novih uporabnikov v oskrbo s pitno vodo,svetovanje uporabnikom vodooskrbe v skladu s pravili stroke,
  • tehničnimi pravilniki in drugimi predpisi,
  • vzdrževanje, rekonstrukcija obstoječe in gradnja nove infrastrukture za oskrbo s pitno vodo.

Letno poročilo o kakovosti vode na območju Občine Ravne na Koroškem v letu 2017

Letno poročilo o kakovosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preskušanj pitne vode na oskrbovalnih območjih. Temeljno vodilo pri oskrbi s pitno vodo je zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode.

Na območju Občine Ravne na Koroškem je upravljavec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o.. Pitna voda se v občini  za 8834 uporabnikov  zagotavlja iz treh sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS ŠUMC, VS Kotlje-Ravne in VS Strojna.

Redno preskušanje vzorcev pitne vode se je v letu 2017 izvajalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Glede na rezultate preskusov vzorcev vode je bila pitna voda na območju Občine Ravne na Koroškem v letu 2017 primerne kakovosti.

Neskladnosti z zahtevami Pravilnika o pitni vodi so bile ugotovljene na VS Kotlje, ena neskladnost zaradi prisotnosti koliformnih bakterij pa je bila ugotovljena na VS ŠUMC. Upravljavec javnega vodovoda je preveril in pregledal celotno oskrbovalno območje ter v maju 2017 zaradi zagotavljanja kakovosti pitne vode pričel z redno dezinfekcijo na vodohranu VS Kotlje.

Letno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2017 je dosegljivo tukaj.