Oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. izvaja v občini Ravne na Koroškem obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo. Osnovna naloga oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje kvalitetne in zadostne količine pitne vode za oskrbovano območje.

Glavne naloge v okviru gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo so:

  • redno vzdrževanje vseh objektov in naprav javnega vodovoda,
  • nadzor kakovosti pitne vode,
  • odpravljanje okvar na omrežju,
  • periodično menjavanje vodomerov,
  • varovanje vodnih virov za oskrbo s pitno vodo,
  • zagotavljanje oskrbe z vodo v izrednih razmerah,
  • izdajanje soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje,
  • priključitve novih uporabnikov v oskrbo s pitno vodo,svetovanje uporabnikom vodooskrbe v skladu s pravili stroke,
  • tehničnimi pravilniki in drugimi predpisi,
  • vzdrževanje, rekonstrukcija obstoječe in gradnja nove infrastrukture za oskrbo s pitno vodo.