Obvestila

Aktualna obvestila

Javni razpis

Datum objave: 15. 9. 2017

Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, objavlja javni razpis za imenovanje direktorja Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. (m/ž), za določen čas 4-ih let, za polni delovni čas.

Kandidati morajo poleg  splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • da ima najmanj visokošolsko izobrazbo (VII/1) ekonomske, tehnične ali pravne smeri;
  • da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobitvi izobrazbe, ki je navedena kot pogoj in od tega najmanj dve leti izkušenj na vodstvenih oziroma vodilnih delovnih mestih
  • da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
    poznavanje uradnega jezika.

 

Kandidati morajo poleg ostalih zahtevanih prilog vlogi priložiti tudi program poslovanja in razvoja javnega podjetja v mandatnem obdobju.

Kandidati  morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja JKP Ravne na Koroškem, d.o.o.«, in sicer v roku 30 dni. Rok za oddajo prijave prične teči naslednji dan po zadnji objavi razpisa.

Celotna vsebina razpisa (z roki, obveznimi prilogami k prijavi, ipd.) je na voljo tukaj, na spletni strani Občine Ravne na Koroškem http://www.ravne.si/ ali v Uradnem listu RS.

Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja

Ravne na Koroškem, d.o.o.

Obvestilo

Obveščamo vas, da je Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. na 4. seji dne 18.04.2017 sprejel sklep, da se v skladu s tretjim odstavkom 24. člena in 37. členom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2016 in 57/2016) zaradi odstopa dosedanje direktorice JKP Ravne na Koroškem, d.o.o., mag. Katje Burja Kotnik iz zdravstvenih razlogov, do imenovanja direktorja JKP Ravne na Koroškem, d.o.o. v skladu z javnim razpisom, za direktorico JKP Ravne na Koroškem d.o.o. od 01.05.2017 dalje imenuje mag. Andrejo Jehart.

Javni poziv

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. in Občina Ravne na Koroškem bosta v letu 2017 z namenom spodbuditi dijake in študente k aktivnemu preživljanju počitnic izvedla projekt »Počitniško delo« Projekt zajema opravljanje del na področju urejanja javnih površin v Občini Ravne na Koroškem, kot so pometanje, pleskanje ograj, čiščenje poti in opravljanje drugih podobnih del.

Dijaki in študenti, obveščamo vas, da smo podaljšali rok za prijavo za opravljanje počitniškega dela. Vljudno vabljeni k prijavi.

Javni poziv

Prijavnica