Obračun komunalnih storitev

Obračun komunalnih storitev izvajamo mesečno na položnici po zadnjih veljavnih cenah, glede na prodano količino posamezne storitve. Obračun zajema vse komunalne storitve obveznih občinskih GJS. Poleg lastnih storitev, ki jih izvajamo v Javnem komunalnem podjetju Ravne na Koroškem, d.o.o. (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske odpadne vode), položnice vsebujejo tudi obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jih izvajajo v podjetjih KOCEROD d.o.o. in JKP Log d.o.o. Obračun izvajamo v tujem imenu in za tuj račun. Za pravilni obračun komunalnih storitev je pomembno, da uporabniki storitev pravočasno in pravilno uredijo:
? spremembe, prijave ali odjave oseb v gospodinjstvih,
? spremembe, prijave ali odjave dejavnosti pravnih oseb,
? prijave stanja vodomerov in porabljene količine vode.

Za vse informacije o obračunu komunalnih storitev se obrnite na telefonsko številko: 02 82 15 484 ali e- mail: marina.cucek@jkpravne.si Stanje vodomera lahko javljate na modro številko: 080 30 07 in sicer od 24. do 28. v mesecu.
Veljavni ceniki
Cene obveznih GJS varstva okolja so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (UL RS št. 87/2012). Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je na 18. redni seji 21.12.2016 sprejel cene obveznih GJS varstva okolja VOKA, z veljavnostjo 1.2.2017. Potrjene cene se nahajajo v spodnjih povezavah.
CENIK STORITEV – Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
CENIK STORITEV – Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
CENIK STORITEV – Storitve greznic
CENIK STORITEV – Oskrba s pitno vodo
CENIK – Okoljska dajatev