Javna naročila

Pojasnilo

V skladu s predpisi o javnem naročanju, ki nalagajo naročnikom objavljanje informacij o postopkih javnega naročanja tudi na njihovih spletnih portalih, in s tem povezano zlasti načelo transparentnosti javnega naročanja, Javno komunalno podjetje Ravna na Koroškem, d.o.o. na svojem spletnem portalu objavlja informacije o postopkih javnega naročanja, ki so v teku in odgovarja na zastavljena vprašanja na portalu eNaročanje.

Seznam evidenčnih naročil 2020

JKP Ravne na Koroškem  d.o.o. skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3 (Uradni list RS, RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) objavlja seznam evidenčnih naročil, ki so bila oddana v letu 2020 in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV.

V seznamu evidenčnih naročil so podatki o opisu predmeta, vrsti predmeta, vrednosti evidenčnega naročila brez DDV ter naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

SeznamEvidencnihNarocil_2020


Aktivna javna naročila
I. Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini Ravne na Koroškem 2021 – 2022

31. marec 2021

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za opravljanje storitve Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini Ravne na Koroškem 2021 – 2022. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – gradnje.

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum – pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 31. 3. 2021, pod številko JN001937/2021-W01.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: RD NMV_2/2021

Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN so dosegljiva tukaj: Navodila


II. Nakup novega delovnega stroja rovokopača

19. marec 2021

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za nakup novega delovnega stroja – rovokopača. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – dobava blaga.

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 19. 3. 2021, pod številko  JN001653/2021-W01.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: RD NMV_1/2021

Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN so dosegljiva tukaj: Navodila

III. Javno zbiranje ponudb za prodajo tovornjaka

10. november 2020

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., na podlagi  Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo tovornjaka:

Sklep o imenovanju komisije

Besedilo javnega povabila

Razpisna dokumentacija

IV. Sukcesivna dobava vodovodnega materiala dvoletna dobava

16. april 2020

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Sukcesivna dobava vodovodnega materiala – dvoletna dobava.

Za oddajo naročila se v skladu z ZJN-3 izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti  – infrastrukturno področje . Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral enega ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije ter mora biti predložena v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 16. 9. 2020, pod številko  JN005713/2020-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: Razpisna dokumentacija NMV 2-2020

V. Košnja javnih površin v občini Ravne na Koroškem 2020 in 2021

3. april 2020

Vabilo

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za  Košnja javnih površin v občini Ravne na Koroškem 2020 – 2021.

Za oddajo naročila se v skladu z ZJN-3 izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti  splošno področje. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral enega ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije ter mora biti predložena v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 3. 4. 2020, pod številko JN002174/2020-W01 .

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: KončnaRD_NMV_1-2020.zip


VI. Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem v obdobju od 2019 do 2021

Vabilo

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za “ Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem v obdobju od 2019 do 2021”. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika/ke, s katerimbo sklenil okvirne sporazum/e – pogodbo/e.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 4. 10. 2019, pod številko JN006911/2019-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: RD_NMV_10/2019

Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 18. 10. 2019 do 12:00!