Javna naročila

Pojasnilo

V skladu s predpisi o javnem naročanju, ki nalagajo naročnikom objavljanje informacij o postopkih javnega naročanja tudi na njihovih spletnih portalih, in s tem povezano zlasti načelo transparentnosti javnega naročanja, Javno komunalno podjetje Ravna na Koroškem, d.o.o. na svojem spletnem portalu objavlja informacije o postopkih javnega naročanja, ki so v teku in odgovarja na zastavljena vprašanja.

Aktivna javna naročila

II. Dobava in nakup traktorja – rabljeno (JN008222/2017-W01)

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za “Nakup in dobava traktorja – rabljeno”. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 18. 9. 2017, pod številko JN008222/2017-W01.

Priloga: razpisna dokumentacija.


I. Košnja javnih površin v občini Ravne na Koroškem (JN002549/2017-W01)

a) Vabilo

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za “Košnjo javnih površin v Občini Ravne na Koroškem”. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 izvede javni razpis po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in navodil izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 31.3.2017, pod številko JN002549/2017-W01.

Priloga: razpisna dokumentacija.

b) Obvestilo

Za naročilo male vrednosti »Košnjo javnih površin v Občini Ravne na Koroškem« pod številko (JN002549/2017-W01 z dne 31. 3. 2017), je bil izbran ponudnik ŠKRUBEJ IN OSTALI, MINERVA, d.n.o, Suhi Vrh 13, 2390 Ravne na Koroškem. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani Portalu javnih naročil.