Javna naročila

Pojasnilo

V skladu s predpisi o javnem naročanju, ki nalagajo naročnikom objavljanje informacij o postopkih javnega naročanja tudi na njihovih spletnih portalih, in s tem povezano zlasti načelo transparentnosti javnega naročanja, Javno komunalno podjetje Ravna na Koroškem, d.o.o. na svojem spletnem portalu objavlja informacije o postopkih javnega naročanja, ki so v teku in odgovarja na zastavljena vprašanja na portalu eNaročanje.

Seznam evidenčnih naročil 2017

JKP Korošk skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3 ( (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljnem besedilu: ZJN-3) objavlja seznam evidenčnih naročil, ki so bila oddana v letu 2017 in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja 10.000 EUR brez DDV.

V seznamu evidenčnih naročil so podatki o opisu predmeta, vrsti predmeta, vrednosti evidenčnega naročila brez DDV ter naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

Seznam_Evidenčnih_Naročil_2017
Aktivna javna naročila
I. Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem v sezoni 2018/2019

Vabilo

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za “Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem v sezoni 2018/2019”. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika/ke, s katerim bo sklenil pogodbo/e.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 8. 10. 2018, pod številko JN006966/2018-W01.

Priloge: Razpisna dokumentacija NMV 6/2018

 

II. Košnja javnih površin v občini Ravne na Koroškem 2018 in 2019

Vabilo

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za  Košnja javnih površin v občini Ravne na Koroškem 2018 – 2019.

Za oddajo naročila se v skladu z ZJN-3 izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti  splošno področje. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije ter mora biti predložena v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 24. 4. 2018, pod številko JN002672/2018-W01.

Priloge: Razpisna dokumentacija NMV 5/2018 24. 4. 2018


III. Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05)

Vabilo

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05). Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – infrastrukturno področje. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 30. 3. 2018, pod številko JN002207/2018-W01.

Priloge: Razpisna dokumentacija NMV 4/2018 30. 3. 2018