Javna naročila

Pojasnilo

V skladu s predpisi o javnem naročanju, ki nalagajo naročnikom objavljanje informacij o postopkih javnega naročanja tudi na njihovih spletnih portalih, in s tem povezano zlasti načelo transparentnosti javnega naročanja, Javno komunalno podjetje Ravna na Koroškem, d.o.o. na svojem spletnem portalu objavlja informacije o postopkih javnega naročanja, ki so v teku in odgovarja na zastavljena vprašanja na portalu eNaročanje.

Seznam evidenčnih naročil 2019

JKP Koroška d.o.o. skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljnem besedilu: ZJN-3) objavlja seznam evidenčnih naročil, ki so bila oddana v letu 2019 in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV.

V seznamu evidenčnih naročil so podatki o opisu predmeta, vrsti predmeta, vrednosti evidenčnega naročila brez DDV ter naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

SeznamEvidencnihNarocil_2019


Aktivna javna naročila
I. Javno zbiranje ponudb za prodajo tovornjaka

10. november 2020

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., na podlagi  Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo tovornjaka:

Sklep o imenovanju komisije

Besedilo javnega povabila

Razpisna dokumentacija

II. Sukcesivna dobava vodovodnega materiala dvoletna dobava

16. april 2020

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Sukcesivna dobava vodovodnega materiala – dvoletna dobava.

Za oddajo naročila se v skladu z ZJN-3 izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti  – infrastrukturno področje . Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral enega ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije ter mora biti predložena v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 16. 9. 2020, pod številko  JN005713/2020-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: Razpisna dokumentacija NMV 2-2020

III. Košnja javnih površin v občini Ravne na Koroškem 2020 in 2021

3. april 2020

Vabilo

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za  Košnja javnih površin v občini Ravne na Koroškem 2020 – 2021.

Za oddajo naročila se v skladu z ZJN-3 izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti  splošno področje. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral enega ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije ter mora biti predložena v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 3. 4. 2020, pod številko JN002174/2020-W01 .

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: KončnaRD_NMV_1-2020.zip


II. Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem v obdobju od 2019 do 2021

Vabilo

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za “ Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem v obdobju od 2019 do 2021”. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika/ke, s katerimbo sklenil okvirne sporazum/e – pogodbo/e.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 4. 10. 2019, pod številko JN006911/2019-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: RD_NMV_10/2019

Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 18. 10. 2019 do 12:00!