Geodetska dejavnost

Geodetska dejavnost

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. izvaja v občini Ravne na Koroškem lokalno geodetsko službo, katere osnovna naloga je vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav.

Osnovne naloge lokalne geodetske službe so:

  • vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastrov gospodarske infrastrukture,
  • sprejemanje, obdelovanje terenskih podatkov in vnos v operativni kataster,
  • posredovanje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske infrastrukture v zbirni kataster gospodarske infrastrukture,
  • sodelovanje pri izdaji soglasij in projektnih pogojev za priključitve na komunalne vode.

 

Kot registrirano geodetsko podjetje po naročilu izvajamo tudi:

  • izdelava GEODETSKEGA NAČRTA za PGD (projekt gradbenega dovoljenja),
  • zakoličenje STAVB in OBJEKTOV po ZGO-ju,
  • ZAKOLIČENJE gospodarske javne INFRASTRUKTURE (vodovod, plinovod, kanalizacija, toplovod, elektrovod),
  • geodetski načrt novega stanja za- PID (projekt izvedenih del),
  • posnetki omrežja javne gospodarske infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektrika, plinovod),
  • druga tehnična dela po naročilu.